Skip to content

O Militzer & Münch Polska

militzer-und-muench-group-22.jpg

O firmie

Militzer & Münch International Holding AG reprezentowany jest w Polsce przez firmę M&M air sea cargo S.A. – dostawcę usług spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz obsługi celnej. Ponadto firma oferuje usługi w zakresie project cargo. Zespół ekspertów M&M zorganizuje transport linii montażowych i innych elementów ponadgabarytowych, a także pomoże w planowaniu i realizacji nawet najbardziej skomplikowanych dostaw ładunków niestandardowych.

Firma wdrożyła systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 certyfikowane przez Lloyd’s Register, Dobre Praktyki Dystrybucyjne – DPD (Good Distribution Practice, GDP) oraz Certyfikat AEO.

Portret Grupy M&M

Militzer & Münch International Holding AG jest znanym i cenionym międzynarodowym dostawcą rozwiązań logistyczno – transportowych. Grupa M&M rozpoczęła działalność w 1880 roku w Niemczech. Aktualnie siedziba firmy znajduje się w St. Gallen w Szwajcarii, a sieć M&M tworzy 40 przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na podstawie przepisów prawa lokalnego, mających łącznie ponad 100 oddziałów w 33 krajach Europy, Azji i Afryki.

W ramach całej sieci M&M oferowane są kompleksowe usługi logistyczne i spedycyjne w przewozach drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich oraz pełne spektrum usług związanych z obsługą celną towarów. M&M oferuje najwyższą jakość obsługi Klienta, co możliwe jest dzięki wysoce wykwalifikowanej i zaangażowanej w poszukiwanie najlepszych rozwiązań kadrze, którą tworzy zespół składający się z około 2800 pracowników.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu i dążeniu do zaspokojenia w pełni potrzeb naszych klientów, Grupa M&M notuje co roku wzrost wartości sprzedaży.

Wzajemne zrozumienie, poszanowanie różnorodnych kultur, podejmowanie decyzji z respektem do środowiska naturalnego oraz wzmocnienie relacji międzyludzkich w pracy, to codzienna praktyka we wszystkich przedsiębiorstwach, które tworzą Holding Militzer & Münch na całym świecie.

Fakty i liczby

Rok rozpoczęcia działalnosci:
1998

Siedziba firmy:
Annopol 3
03-236 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 212 50 64
E-mail: centrala@mumnet.com

M&M air sea cargo S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123691, NIP 5222252118, REGON 012895306, Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN.

Zarząd:
Marek Ziemniewicz
Beata Antolak

Segment biznesu:
spedycja lotnicza, spedycja morska, spedycja drogowa, obsługa celna, project cargo, czartery lotnicze

Pracownicy:
Obecnie zespół firmy liczy 70 osób. Są to wysoce wyspecjalizowani eksperci w dziedzinie spedycji lotniczej, morskiej, drogowej, obsługi celnej.

Lokalizacje:
M&M air sea cargo S.A. działa w 7 lokalizacjach w 5 miastach Polski, w Warszawie, Pruszkowie, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu.

Współpraca/ Agencje:
Obsługa przesyłek realizowana jest we współpracy z zagranicznymi biurami Grupy M&M oraz z ponad 120 agentami własnej sieci, zlokalizowanymi we wszystkich ważniejszych portach lotniczych i morskich na świecie.

Zarząd

csm_Marek_strona_c0cb0fa4b3.jpg

MAREK ZIEMNIEWICZ

PREZES ZARZĄDU M&M AIR SEA CARGO S.A.

Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę w Grupie M&M rozpoczął we wrześniu 1991 roku, przechodząc wszystkie szczeble ścieżki rozwoju zawodowego. Członek Zarządu spółki M&M air sea cargo S.A. od początku jej istnienia, tj. od 1998 roku w randze Dyrektora Operacyjnego. Od stycznia 2019, wraz z odejściem poprzedniego Prezesa Wojciech Łyżwińskiego na emeryturę, powołany na funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie odpowiada za rozwój całej Grupy M&M w Polsce. Jednocześnie od czerwca 2018 członek Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

csm_beata_strona_f44f7faa44.jpg

BEATA ANTOLAK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY M&M AIR SEA CARGO S.A.

Współpracę z firmą M&M air cargo service Polska S.A. zaczęła w roku 2000. Początkowo jako Księgowa, potem już w M&M air sea cargo S.A. jako Główna Księgowa i ostatecznie od 2017 r. Dyrektor Finansowy kształtowała obszar finansowo – księgowy Spółki. W 2019 roku dołączyła do Zarządu, obok nowego Prezesa Marka Ziemniewicza.

System Zarządzania Jakością

Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością, potwierdzający, iż M&M air sea cargo S.A. spełnia wymagania normy ISO PN-EN ISO 9001:2015. 

Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością w 2001 roku i przez kolejne lata utrzymywała certyfikat, który potwierdzał wysoki poziom świadczonych usług. 
 

W 2011 roku M&M Inetrnational Holding AG zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy PN-EN ISO 9001: 2008 w całej Grupie M&M. Spółka M&M air sea cargo S.A pozytywnie przeszła audyt zewnętrzny przeprowadzony przez LRQA Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. i tym samym dołączyła do Multicertyfikatu ISO 9001:2015 Grupy M&M uwierzytelniający jakość serwisu oferowanego przez M&M.

Piotr Wójtowicz 

Pełnomocnik ds. Jakości 
Tel. 22 212 50 86
E-mail: Piotr.Wojtowicz@mumnet.com

Polityka prywatności M&M air sea cargo S.A. w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, która jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123691, NIP 5222252118, REGON 012895306, Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 500.000,00 PLN, zwany dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres M&M air sea cargo S.A ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa lub e-mailowo pod adresem airwarszawa@mumnet.com
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w zależności od wykonywanych czynności:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda;
  2. 6 ust.1 lit b) RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy, np. w przypadku pozyskiwania zleceń spedycyjnych od naszych klientów i realizowanie ich za pomocą współpracujących z Nami podwykonawców;
  3. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienie faktury VAT,
  4. 6 ust 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszelkie czynności towarzyszące realizacji danego zlecenia spedycyjnego w tym: postępowanie ofertowe, realizacja zlecenia spedycyjnego, obsługa płatności, reklamacja.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (zapytania ofertowe),
  2. pozyskiwania i realizowania zleceń spedycyjnych (wykonania umowy),
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienia faktury VAT),
  4. w celach marketingowych usług Administratora.
 5. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane w zakresie realizacji usług przez Administratora, np. w zapytaniach ofertowych, otrzymanych zleceniach spedycyjnych, na giełdzie transportowej.
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zlecenia spedycyjnego, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy
 8. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy M&M air sea cargo S.A. i współpracownicy, podwykonawcy, inne podmioty zaangażowane w proces realizacji umowy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcy usług IT– wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.
 9. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podmiotami wykonującymi nasze zobowiązania w celu realizacji zleceń spedycyjnych. Podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Aby zapewnić, że dane będą przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zlecenia spedycyjnego, takie osoby trzecie są związane odpowiednimi zobowiązaniami umownymi.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych), maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych), archiwizacyjnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.
 11. Państwa dane osobowe mogą one być przesyłane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej w następujących sytuacjach:
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 1. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 2. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 3. prawo żądania sprostowania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
 5. prawo do usunięcia danych w określonych sytuacjach, np. w przypadku, gdy dane nie są niezbędne do osiągnięcia celu, w których zostały zebrane.
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celem przetwarzania.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kierować pytania na adres mailowy: ochrona.danych@mumnet.com.

Informacje dla akcjonariuszy